ระบบบริหารจัดการร้านสัตว์เลี้ยง ( Pet Shop Information System ) 
   .
ระบบบริหารงานโรงพยาบาลรักษาสัตว์ ( Veterinary Hospital Information System )
   .