ระบบบริหารการจัดการการท่องเที่ยว ( Tourism Management System ) 
เป็นระบบบริหารจัดการสำหรับบริษัทที่ทำกิจการด้านการท่องเที่ยว
การลงทะเบียนนักท่องเที่ยวและการบันทึกค่าใช้จ่าย ( Tourist Booking Functional )
   1. ลงทะเบียนนักท่องเที่ยว หรือกรุ๊ปทัวร์
   2. จองโรงแแรมสำหรับนักท่องเที่ยว หรือกรุ๊ปทัวร์
   3. จองรายการทั่วร์สำหรับนักท่องเที่ยว หรือกรุ๊ปทัวร์
   4. กำหนดมัคคุเทศก์ที่รับผิดชอบนักท่องเที่ยว หรือกรุ๊ปทัวร์
   5. ประเมินค่าใช้จ่าย บันทึกค่าใช้จ่ายเบิกยืม จัดเก็บค่าใช้จ่าย
รายงานการวิเคราะห์การดำเนินงานสำหรับผู้บริหารและพนักงาน ( Analysis Management Report )
   1. สรุปยอดได้ทั้งแบบรายวัน รายเดือน และรายปี
   2. สรุปยอดรายได้ ต้นทุนได้ทั้งแบบรายวัน รายเดือน และรายปี
   3. สรุปยอดรายการตามโรงแรมที่นักท่องเที่ยว หรือกรุ๊ปทัวร์ใช้บริการ
   4. สรุปยอดรายการตามรายการทั่วร์ที่นักท่องเที่ยว หรือกรุ๊ปทัวร์ใช้บริการ
   5. ฯลฯ  
การจัดเก็บเอกสารเป็นระบบดิจิตอล ( Documents Scanning )
   1. จัดเก็บเอกสารในแบบดิจิตอล โดยการสแกนเอกสารเป็นไฟล์ดิจิตอลเพื่อจัดเก็บ
   2. ไฟล์ดิจิตอลลามารถจัดเก็บได้ไม่จำกัดจำนวนขึ้นอยู่กับเ้นื้อที่ฮาร์ดดิสที่ใช้จัดเก็บ
   3. จัดเก็บไฟล์ดิจิตอลโดยแบ่งตามลำดับชั้น ( Category ) การจัดเก็บได้เป็น 2 ระดับ
   4. สามารถค้นหาไฟล์ดิจิตอลได้จากกรุ๊ปทัวร์ บริษัททัวร์ หรือจากหมวด-ประเภทของเอกสาร
   5. ฯลฯ
การกำหนดข้อมูลเบื้องต้น ( Master Data Functional )
   1. กำหนดิทธิ์การเข้าใช้งานได้ตามระดับชั้นของผู้ใช้งาน ( Users )
   2. กำหนสิทธิ์การใช้งานได้แบบดูอย่างเดียว ดูและแก้ไขได้ ดู แก้ไข ลบข้อมูลได้
   3. ฯลฯ